ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
100 ฿ รอผล 20 นาที
ติดต่อสอบถาม
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC, Complete Blood Count)
 • ค่าบริการ 100 บ. รอผล 20 นาที
 • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
 • ใช้ตรวจเพื่อช่วยวินิจฉัยโรคโลหิตจาง เกล็ดเลือดผิดปกติ ภาวะติดเชื้อ ธาลัสซีเมีย มะเร็งเม็ดเลือด หรือตรวจเพื่อเตรียมศัลยกรรม ทำหน้าอก ดูดไขมัน ฯลฯ
 • ในใบรายงานผล จะประกอบด้วยผลตรวจต่างๆ ดังนี้
    1. WBC (ปริมาณเม็ดเลือดขาว)
    2. RBC (ปริมาณเม็ดเลือดแดง)
    3. Platelet (ปริมาณเกล็ดเลือด)
    4. WBC differential (ผลตรวจนับแยก ชนิดของเม็ดเลือดขาว)
    5. Hemoglobin, Hb (ค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบิน)
    6. Hematocrit, Hct (ค่าความอัดแน่นของเม็ดเลือดแดง)
    7. MCV, MCH, MCHC (ค่าดัชนีของเม็ดเลือดแดง)
    8. RBC morphology (รูปร่างลักษณะของเม็ดเลือดแดง ที่ตรวจดูจากกล้องจุลทรรศน์)
 • กรณีที่ท่านได้เลือกตรวจโปรแกรมตรวจสุขภาพ โปรแกรมที่ 1, 2, 3, 5, 9 จะมีรายการตรวจนี้ รวมอยู่ด้วยแล้ว
 • บริการส่งผลให้ทาง Email /Line กรณีไม่สะดวกรอรับผล
 • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
 • โปรดนัดหมาย จองคิวล่วงหน้า
 • สามารถนัดหมายได้ทาง Line ID: cmf_lab / หน้าเพจ Facebook / 053-271415, 083-945-9142